محمد رضائی

درباره من

دکتر محمد رضائی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

عضو هيأت علمي و استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان عضو بنیاد ملی نخبگان تقدیر شده توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری  فارغ التحصيل ممتاز دوره کارشناسی دانشگاه خوارزمي در سال ١٣٧٩؛  احراز رتبه دوم  آزمون سراسري كارشناسي ارشد در سال  ١٣٧٩؛ احراز رتبه سوم المپياد علمي دانشجويي كشور در سال ١٣٧٩.                                    ولله الحمد...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1388

دکتری

تهران

(بورسیه تحصیلی وزارت علوم)

1379-1381

کارشناسی ارشد

تهران

(رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد، رتبه 3 المپیاد علمی دانشجویی کشور)

1374-1378

کارشناسی

خوارزمی

تجارب

1395-1397

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

تصحیح انتقادی متون فارسی

تحلیل و نقد ادبیات معاصر فارسی

تحلیل زبانی و ادبی متون عرفانی

ویراستاری زبانی و ادبی متون فارسی

سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی

اولویت های پژوهشی

خواندن و تحلیل متون عرفانی فارسی

ویراستاری زبانی و ادبی

تصحیح انتقادی متون فارسی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16
اندرزهای اخلاقی و اجتماعی در نگاره های نسخه های مصور قابوسنامه
بازتاب عناصر فرهنگ و ادب عامه در گاهشماری سنگسری
بررسی مجموعه آخر شاهنامه مهدی اخوان ثالث از منظر تحلیل گفتمان انتقادی
اطوزنامه ملافوقی مرامنامه پرپوچ گویی
باورهای عامیانه درباره اختلاج و بازتاب آن در ادبیات فارسی
حافظ پسامدرن سده هشتم
تحلیل گفتمان انتقادی وظایف مرید از دیدگاه قشیری بر اساس رویکرد فرکلاف
بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ
تحلیل محتوایی و ساختاری روایی؛ رباعی های محلی دامغان
نقد شعر در جنگ لطایف الخیال
نقد نثر تفسیر حدایق الحقایق ( بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا
نقد ادبی در تذکره¬های سبک هندی
بـــــررسی و مقایسۀ عناصر شعری دریمگان نامه هــــای ناصر خســــرو و مسعود سعد سعد سلمان
شناخت اجزا و مواد زبان عامیانه در شرح زندگانی من تألیف عبد الله مستوفی
روانشناسی فرگشتی و نقد ادبی تجربی
مذهب‌گویی در شعر شاعران برجستۀ ادب فارسی (از کسایی تا جامی)
بررسی متن شمائل الاتقیا و رذایل الاشقیا مبتنی بر طریقت چشتیه (متنی از سدۀ هشتم هجری)
بررسی انتسابِ اشعار در جُنگ اسکندر میرزای تیموری
خواب و بیداری دو تصویر و نشانه از دنیا و آخرت در مثنوی مولوی
سبک شناسی قصاید رشیدالدین وطواط
تحلیل چند اصطلاح نقد ادبی در تذکره های قرن یازده و دوازده عصر صفویه
معرفی سفرنامه منظوم فرنگستان و ویژگی های سبکی آن
بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرائس البیان فی حقایق القران
آیین های سوگ سرور در منطقه سرکویر دامغان
بررسی سبک شناسانة رمان «ارمیا» اثر رضا امیرخانی
معرفی و نقدی بر نسخۀ خطی »جُنگ اسکندر میرزای تیموری«
هنجارگریزی در محور زبان در اشعار کودک فروغ و شاملو
معرفی و سبکشناسی شهرآشوب بزرگ وحیدالزمان قزوینی
اصطلاحات ‌بلاغی‌ در ‌تذکره های‌ عصر‌ صفوی
کفر‌ابليس‌و‌فرعون‌از‌نظر‌مولانا
بررسی‌استعارههای‌مفهومی‌در‌ضرب‌المثلهای‌ فارسی
بررسی و تحلیل مولفه های طریقت چشتیه براساس متن شمایل الاتقیا و رذایل الاشقیا‌
فراهنجاری‌در‌شعر‌سبک‌هندی
بررسی‌انواع‌هنجارگریزی‌در‌جریان‌شعری‌شعراستان‌بر‌مبنای‌الگوی‌ليچ
بررسی‌و‌تحليل‌نظام‌آوایی‌گویش‌سرکویر‌در‌مقایسه‌با‌زبان‌ پهلوی
بررسی‌تشبيه‌در‌روح‌الارواح‌شهاب‌الدین‌احمد‌سمعانی‌با‌ تأکيد‌بر‌عنصر‌مشبه‌به
تحلیل چند اصطلاح نقد ادبی در تذکره های قرن یازده و دوازده عصر صفویه
نامه فرهنگستان(2016)
^محمد رضائی*, ^یداله شکری, 9012229020
بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ
مطالعات زبانی بلاغی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^محمد رضائی, 9111225010
فراهنجاری در شعر سبک هندی
مطالعات زبانی بلاغی(2015)
^محمد رضائی*, 9411225006
بررسی استعاره های مفهومی در ضرب المثل های فارسی
مطالعات زبانی بلاغی(2014)
^محمد رضائی*, 9111225010
تحلیل گفتمان انتقادی «وظایف مرید» از دیدگاه قشیری براساس رویکرد فرکلاف
نثر پژوهی ادب فارسی( ادب و زبان)(2019)
9311225005, ^سید حسین رضویان*, ^محمد رضائی, حسین کیا
بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ
مطالعات زبانی بلاغی(2021)
9222125003, ^یداله شکری*, ^محمد رضائی, رسول رسولی پور
سبک شناسی قصاید رشیدالدین وطواط
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2020)
9211225005, ^داود محمدی*, ^یداله شکری, ^محمد رضائی
نقد نثر تفسیر حدائق الحقایق(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2013)
^محمد رضائی
بررسی متن شمائل الاتقیا و رذایل الاشقیا مبتنی بر طریقت چشتیه (متنی از سدۀ هشتم هجری)
ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب((2023)
9522125003, ^محمد رضائی*, ^قدرت الله خیاطیان
نقد ادبی در تذکره های سبک هندی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2013)
^محمد رضائی
اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی
(2013)
^محمد رضائی
بررسی و مقایسه عناصر شعری در یمگان نامه های ناصر خسرو و حبسیه های مسعود سعد
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2014)
^محمد رضائی, آزاده اکبری
آیین های سوگ سرور در منطقه سرکویر دامغان
(2015)
سید حسین طباطبایی, ^سید حسن طباطبائی, ^محمد رضائی
سبک شناسی رمان ارمیا اثر رضا امیرخانی
(2016)
^محمد رضائی, فهیمه خیری
فعل در کشف المحجوب
بررسی مختصات زبانی کشف الاسرار وعدۀ الابرار میبدی ( با محوریّت نوبت سوم
بررسی ویژگی سبکی مجموعه " من سرباز هخامنیشی هستم
تأثیر نهادهای سیاسی و اجتماعی بر شعر در عصر تیموری
تأثیر نهادهای سیاسی بر شکل گیری شعر شیعی در عصر تیموری
مضامین حسبیه در شعر اخوان ثالث با تکیه بررسی مجموعه شعر" در حیاط کوچک پاییز در زندان
بررسی ساختاری و محتوایی عناصر عامیانه در " شرح زندگانی من
سبک شناسی نثر" شرح زندگانی من" اثر عبدالله مستوفی در دوره قاجار
میرزا حبیب و کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ا
جستاری در باب معراج نامه با یزید بسطامی
مشروطه در چشم شاعران مشروطه
معرفی هاتفی خرجردی و عناصر زبانی در تیمور نامه
سبک شناسی نثر کتاب الانسان الکامل عزیزالدین نسفی
تفکر عرفانی عزیز الدین نسفی
انوشیروان در ادب فارسی
مضامین حسبیه در اشعار اخوان با تکیه بر کتاب " زندگی می گوید امّا باز باید زیست
گاهی اجمالی به زندگی و شیوه صوفیانه مرشدان و استادان قاسم انوار با توجه به صوفیه و حروفیه
سبک شناسی ساختار گرایی تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم
سبک شناسی ساختارگرایی تاج التراجم فی التفسیر القران للاعاجم
همایش ملی ادبیات و زبان‌شناسی(2014-10-22)
^محمد رضائی, آزاده اکبری
فعل در کشف المحجوب
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^محمد رضائی
بررسی مختصات زبانی کشف الاسرار وعده الا برار میبدی
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^محمد رضائی
مشروطه در چشم شاعران مشروطه
دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی(2015-08-26)
9311225004, ^محمد رضائی*
نگاهی اجمالی به زندگی و شیوه صوفیانه مرشدان و استادان فاسم انوار
همایش بین المللی بزرگداشت قاسم انوار(2015-08-20)
9311229015*, ^محمد رضائی
مضامین حبسیّه در اشعار اخوان با تکیه بر کتاب زندگی میگوید امّا باز باید زیست
نخستین همایش ملّی نکوداشت مهدی اخوان ثالث(2015-10-07)
^محمد رضائی*, 9212917001
تاثیر نهادهای سیاسی و اجتماعی بر شعر فارسی در عصر تیموری
کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی(2016-07-19)
^محمد رضائی*, 9311229006
بررسی ویژگیهای سبکی مجموعه
اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی(2015-08-27)
9311228005, ^محمد رضائی*
سمنان و سمنک
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^سید حسن طباطبائی, ^محمد رضائی
بررسي عناصر پايداري در نمايشنامه‌هاي ساعدي با تكيه بر دو نمايشنامه (آ با كلاه آ بي‌كلاه و ضحاك)
ناصري فرح ناز(تاریخ دفاع: 1401/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جنبه هاي عرفاني تفسير مصنفك شاهرودي بسطامي
تيموري محمد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن تاريخ آل عثمان سايلي ضمن شرح احوال مولف و توضيح مختصات زباني و ادبي آن
امامي مريم(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن شرح حال عباس ميرزا
محمدي مهدي(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موضوع تصحيح متن جامع المناقب همراه با تحقيق درباره‌ي گويندگان آن و بحث در تاريخ ادبيات شيعي
حسين پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن اركان حرب همراه با تحقيق درباره‌ي مولف و مختصات زباني و ادبي متن
كيپور مهديه(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمع‌آوري و تصحيح فتح‌نامه‌هاي منثور فارسي از قرن هشتم تا پايان صفويه همراه با تحليل ساختاري و محتوايي
توكلي فرد منيژه(تاریخ دفاع: 1400/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اشعار فارسي اقبال لاهوري بر روشنفكران ديني ايران در قرن بيستم ( مطالعه موردي شريعتي و سروش )
محفوظي اتنا(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازتاب باورها و معتقدات عاميانه در ضرب‌المثل هاي فارسي
عبداله زاده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح ديوان گهر همراه با مقدمه، توضيحات و تعليقات
تاجيك منصوري ايمان(تاریخ دفاع: 1399/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن ام‌الكتاب احمد رومي، همراه با مقدمه، تعليقات و توضيحات
نمازي هومن(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن «گلشن» تاليف حاج يوسف شيرازي ؛همراه با مقدمه ،توضيحات و تعليقات
گلپايگاني مينا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان مشفقي بخارايي با تحقيق در آثار و احوال و سبك مولف
عين علي علي(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي شمايل الاتقيا ورذايل الاشقيا ركن الدين دبير كاشاني با تحقيق در احوال و آثار و سبك مولف
رحيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1401/12/16) ، مقطع : دكتري
نشانه شناسي زبان بدن در هفت پيكر نظامي
شكوري مستان آباد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه نامه توصيفي ويرايش
حجتي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح ديوان رضوان(همراه با مقدمه، توضيحات و تعليقات)
وفائي جو مهدي(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي نسخه خطي لطايف الخيال
باقري مليحه(تاریخ دفاع: 1399/04/28) ، مقطع : دكتري
مذهب گويي در شعر شاعران برجسته ادب فارسي
شمسائي مهين(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
تصحيح متن انوشيروان نامه هاي منظوم با مقدمه و تعليقات وموضوعات
شريعتي معصومه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن دستور عشق(سسي و پنون)
محمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روايت شناسي متون منثور عرفاني با تكيه بر تذكره الاولياء عطار، سوانح العشاق احمد غزالي و تمهيدات عين القضاه همداني
رئيسي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
كاربست مباني نقد فرماليستي در غزل امروز ايران ( از دهه 60 تا كنون )
جعفري نسب جواد(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل معاني رمزي و نمادين خواب و بيداري در اشعار عطار و مولوي
قلي پورخليلي حسن(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
شاخصه هاي سرمايه اجتماعي در متون منثور تعليمي تا حمله مغول با تاكيد بر گك كليله و دمنه، مرزبان نامه، سياست نامه، قابوس نامه، و گلستان
نيكخواه بهنميري سميرا(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
تحليل ساختارهاي پارادوكسي و محتوايي غزليات حافظ
شگفت مايده(تاریخ دفاع: 1399/12/25) ، مقطع : دكتري
تصحيح غزليات، قاصيد و رباعيات جنگ اسكندر ميرزاي تيموري به همراه تعليقات.
وصفي قراولخانه موسي(تاریخ دفاع: 1398/09/27) ، مقطع : دكتري
تحليل گفتمان انتقادي آثار شاعران نيمايي
ملامحمدي علي(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
تحليل گفتمان انتقادي رساله قشيريه و اسرار التوحيد براساس نظريه فركلاف
منتظري فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
تفائل و تشاؤم و بازتاب آن در معتقدات و باورهاي عاميانه مردم ايران
قائدي خواه مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن منظومه محزون و محبوب جمالي تبريزي به همراه مقدمه و توضيحات
سبزي عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح متن ديوان سلطان علي بيك رهي شاملو
دوست محمديان سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح نسخه هاي خطي اختلاج نامه ها به همراه مقدمه، توضيح و تعليقات
ويسكرمي اميد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاركرد بلاغي آيروني در ادب فارسي با تاكيد بر مثنوي مولانا
پهلوان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي ديوان رشيد وطواط با تحقيق در احوال و سبك شاعر
رحمتي مجيد(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
تصحيح دو منظومه عبرت نامه و گلشن صبا سروده فتعلي خان صبا همراه با مقدمه و تعليقات
اقبالي وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم سكر در متون برجسته عرفاني و تعليمي ...
طاهري ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل سير تحويل عناصر داستان(پيرنگ-زاويه ديد-شخصيت) در رمان فارسي با تكيه بر رمان هاي (شوهر آهوخانم-سنگ صبور-زيبا- سوشون- درازناي شب- بره گمشده ي راعي-ثريا در اغما-دختر رعيت- طوبي و معناي شب- داستان يك شهر)
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي كليدر محمود دولت آبادي
پيمان شعله(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي واژگاني آركائيسم در اشعار علي معلم و علي موسوي گرمارودي
وطني عباسعلي(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي توصيفي داستان نويسان زن در ادبيات مقاومت در دهه هاي 60 و 70
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي ادبيات مهاجرت در رمانهاي همنوايي اركستر شبانه ي چوبها و تماماً مخصوص
موسوي ايرائي محدثه سادات(تاریخ دفاع: 1395/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار سيمين بهبهاني
گيلاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درونمايه و مضامين شعر انقلاب در اشعار سيدحسن حسيني
سعيدي جواد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب جلوه هاي دفاع مقدس در اشعار علي معلم دامغاني و علي موسوي گرمارودي
بتوئي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كتاب شرح زندگاني من تاليف عبدا.. مستوفي
مومني الهام(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي درونمايه اشعار سيمين بهبهاني و نازك الملائكه
نيك فرد الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طبقه بندي عشق و مفهوم آن از ديدگاه روزبهان بقلي و عين القضات همداني
كريمي نيا معصومه(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نهادهاي سياسي و فرهنگي بر انواع ادبي عصر تيموري
دارادوست انسيه(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مولفه هاي مدرنيسم در آثار گلي ترقي و حسين سناپور
كوهزادي هيكوئي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي توصيفي متن سرگذشت حاجي باباي اصفهاني
تبيانيان مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت پردازي در رمان زمين سوخته احمدمحمود
فدائي مجتبي(تاریخ دفاع: 1394/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كتاب روح الارواح في شرح اسماالملك الفتاح شهاب الدين احمدبن منصور سمعاني
مصطفوي گرجي سيد يوسف(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سوررئاليسم در شرح شطحيات روزبهان بقلي
دست گزين آيناز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي شعر فارسي در دوران پس از انقلاب
مقيمي نرجس(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
سيماي امام علي (ع) در شعر فيّض لاهيجي
ذوالفقاريان نسا(تاریخ دفاع: 1394/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جسيه سرايي در شعر معاصر با تكيه بر اخوان، شاملو، گرمارودي و اديب برومند
بيات كوهسار مهدي(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي عناصر داستان در آثار صمد بهرنگي و هانس كريستين اندرسون
ملت خواه ايرانق رقيه(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي و تحليل سبكي حبسيّات فارسي
چكنه علي اصغر(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سبكي منظومه حماسي مذهبي علي نامه با رويكرد ساختگرا
شهيدي جاجرم علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل شخصيت پردازي، پيرنگ و زاويه ديد در سه رمان آواز كشتگان، اضطراب ابراهيم و سووشون
مرادي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل محتوايي ادبي وصاياي شهدا با تاكيد بر موضوع حجاب و عفاف در شهرستان سمنان
دهرويه منيره(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و بررسي مقوله مناسبات بعدالوقوع در شروح و پژوهش هاي مربوط به ديوان حافظ
محسني شاهاندشتي خدايار(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح نسخه سفرنامه منظوم عيوق به همراه مقدمه و توضيح و تعليقات
اسدي نهاد محبوبه(تاریخ دفاع: 1394/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر كتاب انسان كامل
رحماندوست حسن(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختاري حكايات توبه و تحول روحي در متون نثر
ضيغمي علي(تاریخ دفاع: 1395/01/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليستي در نوبت سوم كشف الاسرار وعده الابرار (با تكيه بر جلد اول و دوم و سوم)
پريمي خديجه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رئاليسم جادويي در ادبيات داستاني معاصر ايران با تاكيد بر عزاداران بيل، رازهاي سرزمين من و رمان اهل غرق
خياط كاخكي عباس(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمانهاي روي ماه خدا را ببوس، و سه گزارش كوتاه درباره نويد و نگار
جندقي لو نيره(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار عليرضا قزوه
عرب فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليسم در غزليات عطار نيشابوري
نصرتي رقيه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل مضامين و درونمايه شعر جنگ در آثار دفاع مقدس پرويز بيگي حبيب آبادي
نمازي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير رمانتيسم سياه در شعر معاصر ايران با تاكيد بر اشعار فريدون توللي، نادرپور و نصرت رحماني
وصفي قراولخانه موسي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه و ويژگي زن در فرج بعد از شدت
شمس الدين عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين و درونمايه هاي شعر دفاع مقدس با تاكيد بر اشعار سهيل محمودي و عليرضا قزوه
عامريان نسرين(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه هنجارگريزي در قالب هاي سنتي و نيمايي اشعار قيصر امين پور
ملكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژگان، اصطلاحات و امثال گونه زباني اسطوره اي (سركوير)
طباطبائي سيدحسين(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بن مايه هاي مشترك شعر و نقاشي سهراب سپهري
ربانيان سيما(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر ظفرنامه شرف الدين علي يزدي
اسدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد متن روضه الصفا (بر مبناي سبك شناسي ساختارگرا)
پارسا هدي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شكل شناسي هفت پيكر نظامي بر اساس نظريه پراپ
گليني فرشيد(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي اكسپرسيونيستي در رمانهاي رضا اميرخاني: ارميا، من او، بيوتن ))
قندالي زكيه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كبوديان دانيال(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سالك مجذوب و مجذوب سالك در عرفان اسلامي
خاكپور قشلاق رودابه(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبديل عناصر افاقي به عناصر انفسي در ثنايي عرفاني
فرزاد فرد سميرا سادات(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ميرزائي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نقي زاده آرزو(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
علي كوچكي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاهرخ احمد(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پورسليمي سعيده(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حبيبي قراخيلي اصغر(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زماني محبت(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دشت بش پودنك مرضيه(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ اصطلاحات حماسي، مذهبلي و تاريخي در ظفرنامه حمدا... مستوفي
عبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي عناصر داستاني منظومه ويس و رامين
تقوي كوتنايي علي رضا(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرائس البیان فی حقایق القران
فصلنامه ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)(2011)
علی شیخ الاسلامی, علی شیخ الاسلامی, ^محمد رضائی*
در جاری زمان
در جاری زمان
روان شناسی شمشیربازی
روان شناسی شمشیربازی
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون نثر ۵ (متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح)   (402 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
ادبیات حماسی   (329 بار دانلود)
واحد جبرانی

رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : ادبیات پایداری
متون نثر 1 (کشف المحجوب و رساله قشیریه)   (310 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
سبک شناسی نظم (1)   (382 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
متون نظم و نثر عربی2   (460 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان-دانشكده علوم انساني
mohamad_rezaie@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس